1240 Park Avenue

NYC, USA 256323

7:30 AM - 7:30 PM

Monday to Saturday

+ 007 548 58

Hot Line Number

Giun sán có pollock

Giun sán có pollock

Giun sán kinh dị tắt ruột

Xem mà nổi hết da ốc, hàng trăm con sán trong con mực, mọi người cảnh giác nha

Kinh hoàng lấy 1 xô giun ra khỏi bụng người

GCS Làm Rõ Chuyện Ốc Bươu Có Đỉa

Ốc Dừa có Sán

Related Posts